Una nova Llei de Cooperatives de les Iles Balears adaptada als nous temps

ENRIC POZO MAS, President de la Cooperativa de Consum Cultural Corda i Poal

L'aprovació de la nova Llei de Cooperatives de les Illes Balears el passat 8 de març i publicada el 14 de març al BOIB, entrarà en vigor el proper 15 d'abril i tindran les cooperatives 2 anys per adaptar els seus estatuts.

20 anys després de la primera Llei, el Parlament de les Illes Balears  dona una passa molt important per al moviment cooperatiu amb, l'aprovació d'un nou text  fruit del treball realitzat per tot el sector, possiblement, d'una forma massa ràpida ja que el govern ho va deixar per la part final de la legislatura i això va provocar que  s'hagués de fer a corre cuita les aportacions, i alguns membres del sector no tingueren l'oportunitat de debatre amb calma,  amb profunditat i de forma més acurada,  malgrat això es pot dir que és un gran avanç i sobretot una posta més moderna i adaptada al nous temps.  

Aquesta és una llei que vol cohesionar, actualitzar i impulsar el sector cooperatiu de la nostra comunitat, ressenyant el gran compromís de quasi tot l'arc parlamentari que l'aprovà majoritàriament amb l'abstenció de Vox. La nova Llei introdueix les reformes necessàries per establir  un marc jurídic en el qual la cooperativa és la societat que permet el progrés no sols de les persones, sinó de la societat en general, creant ocupació digna, estable i de qualitat alhora  promou un canvi de model cap a l’economia social, destacant la fusió en aquest text de la llei de Microcooperatives i conseqüentment la seva derogació, facilitam i agilitzam els tràmits de constitució.

La pandèmia ha provocat  un fet tan important i necessari  com era regular la participació democràtica de les cooperatives amb mitjans telemàtics, com  el lloc web corporatiu i les comunicacions per mitjans electrònics i així  adequar els tràmits dels òrgans socials a les noves tecnologies. Cercant una  simplificació i  potenciació dels mitjans telemàtics, donant  així el poder de  convocar l'assemblea general i posar a disposició dels socis la documentació i la informació preceptives per poder dur a terme determinades operacions societàries, com ara fusions o transformacions. D'altra banda, es preveu la comunicació intrasocietària per mitjans electrònics, per tal de facilitar el dret d'informació de les persones sòcies així com reduir els costos de les comunicacions.

També es regula  la possibilitat que la cooperativa pugui realitzar operacions amb tercers no socis, respectant les limitacions de caràcter estatutari, fiscal o sectorial existents.

Un dels gran canvis és el nou article que parla de garantir la igualtat de tracte i d'oportunitats entre les persones que en formen part, independentment del seu gènere i el compromís ferm d'afavorir i adoptar mesures d'igualtat a tots els seus òrgans socials, malgrat que les cooperatives ja fa anys que ho tenen assumit, era necessari una regulació més concreta i que potencii la igualtat als òrgans socials.

Pensam que aquesta Llei suposarà un creixement de les cooperatives i un impuls a l’economia social en el nostre territori que des de l’any 2019 ha vist incrementar la seva presència en el seu teixit econòmic i empresarial,  també ha d'ésser una eina per visualitzar l'empresa cooperativa i l'obligació de crear per part del Govern que surti de les urnes del mes de maig d'una estructura coherent i pràctica  adaptada a les noves exigències  i amb major dotació de recursos materials i més personal humà per una banda per complir el que marca la Llei de fomentar, promocionar i publicitar les possibilitats d'un tipus d'empresa que  té el centre en les persones i que l'article 129  de la Constitució espanyola parla de les obligacions dels poder públics de fomentar l'empresa cooperativa : ''Els poders públics promouran eficaçment les diverses formes de participació en l'empresa i fomentaran, mitjançant una legislació adequada, les societats cooperatives. També establiran els mitjans que facilitin l'accés dels treballadors a la propietat dels mitjans de producció'', i alhora  es farà necessari potenciar el Registre de Cooperatives amb més personal format i professional per agilitzar els tràmits de constitució i el seguiment i adaptació als nous Estatuts que en un termini de 2 anys hauran d'haver passat pel registre.

Dona també molta importància a regular la fusió, l'escissió, la transformació, la dissolució i la liquidació de les societats cooperatives, i en preveu els procediments i efectes. S'introdueix el règim de transformació que no estava previst a l'anterior redactat. regula els diferents tipus de cooperatives. Dóna cobertura a les particularitats que caracteritzen les cooperatives agràries i tracta de promoure i d'incentivar la modernització agrària amb estructures que incorporin les tècniques d'explotació i comercialització noves, així com el caràcter empresarial de la cooperativa agrària, la importància de les cooperatives de treball associat i d'habitatges en aquest moments complicats per trobar una habitatge assequible i digne pot ser una fórmula adient per abaratir preus, per tant, serà imprescindible potenciar-les mitjançant una legislació adequada per a la seva consolidació i implantació definitives. També són importants, i així queda reflectit a la llei,  la introducció ex lege de la possibilitat que algunes classes de cooperatives, tals com de consumidors, agràries i de segon grau, puguin constituir en el seu si comunitats energètiques, figures claus de participació ciutadana en la producció energètica, destacant així la contribució de les cooperatives a la transició energètica.

Aquesta Llei  també regula  la qualificació d'entitats sense ànim de lucre, els beneficis fiscals, la previsió d'actualització de les quanties de les sancions, la possibilitat d'arbitratge per a la resolució de conflictes, però encarà deixa aspectes tan fonamentals com la fiscalitat que primer s'haurà de regular a nivell estatal i que té una Llei molt antiga del 1990 i la participació a les meses  de Diàleg Social on no estan representades les cooperatives i les empreses d'economia social com a autors econòmics diferenciadors i que formen part d'una economia més arrelada a les persones, al territori, democràtica, participativa i que representa el 10% del PIB a nivell nacional amb més de 43000  empreses i més de 2 milions de treballadors directe o indirectes, totes  dins el paraigua de l'Economia Social que té la seva pròpia Llei des de l'any 2011 i que demana al conjunt de la societat, reflexió, valentia als agents socials i als governs per poder incidir i influir en l'elaboració de les polítiques públiques i en la la legislació tan a nivell estatal com internacional.

Comentaris