L'Índex Sintètic Mediambiental del CES: una eina per mesurar les externalitats del nostre model productiu

Imatge: Informe d'Eco-Union sobre turisme blau
Imatge: Informe d'Eco-Union sobre turisme blau

Segurament la llargària del títol i la convidada a conèixer el treball amb l'enllaç corresponent , ja me podria evitar seguir amb la redacció de l’article. Per ajudar a situar el context, també me remet a la referència a la roda de premsa de presentació de l’estudi, amb el resum final de l’índex mediambiental calculat per a cada illa, pel conjunt de l’arxipèlag i pels anys 2019, 2020 i de manera provisional per l’any 2021. 

“ L’índex sintètic mediambiental es compon de sis dimensions i 23 indicadors parcials, amb diferents pesos proposats i ponderats per tècnics i experts en medi ambient i aprovats per unanimitat pel Ple del CES. La valoració va del 0 com a resultat pèssim al 100 com a resultat òptim. Del 0 al 33 es pot considerar un resultat dolent, del 33 al 66 un resultat regular i del 66 all 99 un resultat bo. Les dimensions són: resiliència climàtica, qualitat de l’aire, transició energètica, consum i qualitat de l’aigua, gestió del territori i biodiversitat i gestió i circularitat de residus. En una escala de 0 a 100, el valor de partida de l’indicador l’any 2019 per al conjunt de les Illes Balears és de 42,9. Menorca està en una situació comparativament més bona (49,1), mentre que Eivissa és l’illa amb una posició de partida més desfavorable (35,3), seguida de Mallorca (39,9) i de Formentera (41,9). 
 

L’any 2020 es produeix una millora considerable en l’índex de quasi 20 punts (passa de 42,9 a 60,8 al conjunt de les Illes) degut, entre altres coses, a la caiguda del consum d’energia, a la disminució de la generació de residus i a la reducció dels gasos d’efecte hivernacle; tots aquests efectes derivats del minvament de l’activitat econòmica i turística durant la pandèmia de la covid-19. Cal recordar que el PIB de les Illes caigué un 23 % l’any 2020. Així mateix, fem notar la correlació inversa entre les dades de l’índex i l’activitat productiva en aquest any”.

Aquest índex és un treball que vol millorar la informació qualitativa que aporta la Memòria anual del CES, sobre la situació econòmica, laboral i social de les Illes, i que per llei, està obligat a realitzar. Una informació qualitativa que ja ve realitzant amb els Indicadors sobre la Qualitat del Treball a les Illes Balears (IQTS), i que té pensat ampliar en un futur amb altres indicadors sintètics, com podrien ser sobre la realitat social, l’econòmica o la governança democràtica.

Crec rellevant que ja sia des de el CES, o des de el Fòrum de la Societat Civil de Mallorca, es plantegi la necessitat d’escollir bons indicadors d’anàlisi més multifactorials, que les dades de creixement del PIB, creixement d’ocupació o taxes d’atur, per avaluar la salut econòmica i social de les nostres societats. Les nostres administracions públiques no són massa capdavanteres en la recerca d’aquestes innovacions socials, i tanmateix no s’utilitzen per canviar les seves prioritats analítiques.

Quan parlam de que cal una veritable planificació estratègica global i integrada per a la nostra comunitat, estam parlant de tenir els indicadors adients per a poder fer-la. Cal avaluar correctament a on estam, saber a on volem anar i posar els mitjans adients per iniciar la transició cap a on es desitja anar. I justament si es tenen aquests indicadors, cal habilitar els mecanismes democràtics d’avaluació, pel seguiment del objectius compromesos. 

No sé si des de el món de la política pràctica, hi ha massa por a canviar els mètodes de gestió coneguts, per altres maneres més científiques, més objectives i més democràtiques de realitzar-les. És obvi que l’avaluació i la transparència són un risc si no es compleixen les previsions previstes. Però també és un risc confiar bàsicament amb les polítiques de comunicació, per intentar convèncer a la ciutadania de les bonances d’una gestió.  

En qualsevol cas, si apostam per desenvolupar societats més cultes, més preparades i més democràtiques, la informació estadística acurada que permeti entendre problemàtiques complexes i interrelacionades, és un tema clau per les polítiques d’esquerres que vulguin ser transformadores. Encara tenim molt de camí per a recórrer.  

Comentaris